طرح اختلاط بتن

نرم افزار طرح اختلاط بتن

این نرم افزار در راستای یاری رساندن به مهندسان  عمران و کاهش پیچیدگی های محاسبات آنان طراحی گردیده است. در مراحل تولید ای نرم افزار با مهندسین چیره دست این رشته همکاری نزدیکی انجام گردیده و به لحاظ فنی بدون خطا می باشد.